Suoraan sisältöön

HANKKEET OVAT KEHITTÄMISEN TYÖKALUJA

Savonlinnan elinkeinopalvelut toteuttaa hankkeita, joilla edistetään yritystoimintaa ja kaupungin elinvoimaisuutta eri tavoin. Hanketoiminnan kautta kehittämiseen saadaan resursseja ja vaikuttavuutta. Hankkeet pohjautuvat kaupungin strategiaan.

Hankkeiden valmistelu lähtee yritysten tarpeista tai yritystoiminnan edellytysten parantamisesta. Hankkeilla edistetään mm. yritysten sijoittumista alueelle, tuotekehitystä, uusien innovaatioiden ja kokeilujen syntymistä sekä kansainvälistymistä. Savonlinnassa uusia avauksia ovat digitalisaatioon liittyvät infot ja valmennukset. Uutta on myös palvelumuotoilun koulutus ja muotoilijoiden asiantuntija-apu.

Tuloksissa tähdätään mm. yrityksen osaamisen kasvuun, tuotekehityksen parantamiseen, kannattavuuden ja kilpailuaseman vahvistamiseen sekä yritysverkostojen tiiviimpään markkinointi- ja muuhun yhteistyöhön.

Hankkeet ovat aina määräaikaisia, ja usein niiden kesto on kaksi vuotta. Hankkeet ovat paikallisia, usein maakunnallisia tai usean maakunnan laajuisia. Kansainvälisissä hankkeissa partnereita on useasta eri maasta.

Hankkeet rahoitetaan suurelta osin rahoituksella, joka tulee tyypillisesti jostakin Euroopan Unionin rahoitusohjelmasta. Osa rahoituksesta tulee Savonlinnan kaupungin budjetista. Hankkeesta riippuen rahoitukseen ja toteutukseen voi osallistua kaupunkien ja kuntien lisäksi oppilaitoksia, kehitysyhtiöitä ja yrityksiä.

Rahoituksen lähteitä ovat mm. Euroopan unionin rakennerahastot, Euroopan unionin ohjelmahankkeet ja Leader-rahoitus. Savonlinnan Hankekehityksen hankesalkkuun kuuluu hankkeita, joita rahoitetaan mm. rakennerahasto-ohjelmista (EAKR, ESR), Interreg Europe-ohjelmasta ja ENI-ohjelmasta. Kansallista rahoitusta ovat mm. työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoitus.

Lukuisat rahoituslähteet edellyttävät hankkeiden valmistelussa niihin erikoistunutta osaamista. Huomioon on otettava mm. sen rahoitusohjelman tavoitteet, josta hankkeeseen haetaan rahoitusta. Hankkeiden toteutuksessa on hallittava ao. ohjelman edellyttämät hallinnoinnin kiemurat.

Lisätietoja:

Meneillään olevat hankkeet

PK-yritysten muutoskyvykkyys

Tavoitteena on selvittää tilannekuva viime aikaisten kriisien (korona, Venäjän kaupan tyrehtyminen, energian hinnan nousu jne.) vaikutuksista Etelä-Savon pk-yrityksille. Muutostilanteessa oleville yrityksille järjestetään tarpeiden mukaista muutoskyvykkyyskoulutusta ja -valmennusta sekä tukea liiketoiminnan uudelleen suuntamisessa ja kansainvälistymisessä.

Creative Saimaa -klusterivalmistelu

Matkailun ja luovien alojen klusteri halutaan perustaa vahvistamaan yhteistyötä niillä aloilla, joita Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke ja European Region of Gastronomy -hanke ovat yhdistäneet Saimaan alueen yhteistyöhän. Klusteri tukee pk-yritysten kilpailukykyä sekä vahvistaa alueen näkyvyyttä ja painoarvoa.

Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – VAU

VAU-hankkeen tavoitteena on lisätä Savonlinnan alueen yrittäjien viestintä- ja markkinointiosaamista. Hanke järjestää mm. aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä yritysvalmennuksen, jossa pääpaino on kohderyhmätyössä. Kun viestintä tavoittaa oikeat kohdeasiakkaat, pienilläkin resursseilla on mahdollista tehdä tehokasta markkinointia.

SEUTUKAUPUNKIrekry 2022-2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista niin, että yritysten valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa vahvistuvat.

Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun

Digiportaat 2.0 -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten digitaitoja ja auttaa yrityksiä kasvu-uralle. Koulutusten ja sparrausten lisäksi hankkeessa tuetaan yritysten välistä vertaistukea ja -oppimista yhteisten työpajojen ja kehittämisohjelmien avulla.

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi.

Luonto-Saimaa

Luonto-Saimaa -hankkeen lähtökohta on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi. Yleisenä tavoitteena on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Suomessa.

Päättyneet hankkeet

Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina

Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja tapahtumajärjestäjien, matkailu- ja muiden yritysten ja palveluntarjoajien välillä uuden ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseksi tapahtumamatkailun saralla Savonlinnassa. Samalla vahvistetaan tapahtumia tukevia rakenteita sekä palveluja ja luodaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumatarjonnan rikastuessa myös savonlinnalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys tapahtumaystävällisessä kaupungissa kasvaa.

Savonlinna Live 2!

Savonlinna Live 2! -hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena on turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.

Sustain Pro

SustainPro-hankkeen avulla kehitetään menetelmiä rikastaa matkailijan kokemusta luonnosta ja luodaan luonnosta, biodiversiteetin säilyttämisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kertovaa näyttelysisältöä.

Savonlinna Live! -hankekokonaisuus

Hankkeen tavoitteena oli auttaa alueen elinkeinoelämää reagoimaan koronaviruksen tuomiin kysynnän muutoksiin ja pyrkiä turvaamaan yritysten toimintaedellytykset äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa erityisesti kesä- ja syyssesongin 2020 aikana.

Saimaa Expo, Beijing 2020

Maakuntarajojen yli ulottuvan hankkeen päätavoitteena on järjestää Pekingissä kaksipäiväinen Saimaan alueen verkostojen matkailu- ja myyntitapahtuma vuoden 2020 aikana.

Local Flavours Interreg Europe

Local Flavours Interreg Europe -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön arvostusta ja edistää kulttuuriperintöön pohjautuvaa matkailua. Näin matkailijavirrat jakautuvat tasaisemmin myös pienille ja syrjäisille paikkakunnille.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on luoda vapaa-ajan eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistyömalli ja kehittämisalusta monipaikkaisen asumisen ja erityisesti vapaa-ajanasumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke edistää digitaalisuuden käyttöä yhteistoiminnan kehittämisessä.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

Tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.

Rural Growth Interreg Europe

Hyödyt toimialalla: PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen maaseutualueilla ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot.

Euroopan neuvoston kulttuurireitit Etelä-Savossa

Hankkeessa kehitettävien Pyhän Olavin reitin ja esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireitin tarkoituksena on tukea matkailuelinkeinoa. Kansainvälinen reitti houkuttelee kävijöitä ulkomailta. Samalla se tuo seudun historiaa ja matkailutarjontaa myös paikallisten tietoisuuteen, mikä lisää kotiseudun arvostusta. Valokuva: Susanna Peura.

GRÜNE WOCHE SAIMAA

Hyödyt yrityksille: kv-osaaminen kasvaa, medianäkyvyys, messukontaktit ja -markkinointimateriaalit jäävät yritysten käyttöön, hankkeen jälkeen yritykset voivat muodostaa verkostoja ja tehdä yhteistyötä muissa tapahtumissa…

TEOLLINEN EKOSYSTEEMI- Viennillä kasvua ja elinvoimaa

Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke tarjoaa Savonlinnalaisille pk-yrityksille kohdistettuja asiantuntijapalveluita sekä järjestää toteuttamisvuosina kansainväliseen kauppaan liittyvää valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on antaa tarvittavat kansainvälisen kaupan valmiudet ja vahvistaa siten Savonlinnalaisten yritysten vientiosaamista.

Uusi startti risteilytoimintaan Etelä-Savossa

Hankkeessa tuotekehitettiin ja kokeiltiin uusia teemaristeilytuotteita syksyn 2018 aikana. Yritykset tuottivat uusia matkailutuotteita verkostomaisella yhteistyöllä, joilla edistetään muun muassa matkailijoiden matkaketjuja, tavoitellaan uusia asiakkaita kotimaasta ja ulkomailta sekä tähdätään matkailusesongin jatkamiseen kesän ulkopuolelle.

PAMU Savonlinna

Palvelumuotoilun kautta yritysten tuotteet ja palvelut muotoutuvat asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi, ja asiakaskokemukset paranevat. Yritysten tuottavuus ja kannattavuus paranevat, kun niiden kilpailuetu paranee.

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli vapaa-ajanasukkaiden palvelemiseksi ja viihtymiseksi.

Muotoilusta kasvuvoimaa

Hankkeen päämäärä auttaa itäsuomalaisia yrityksiä vahvistamaan kilpailuasemaansa muotoilun avulla yrityksen koosta, toimialasta ja sijainnista riippumatta sekä vahvistaa itäsuomalaistenmuotoilijoiden kaupallista tai pedagogista osaamista niin, että he työllistyvät omalla alueellaan.

SAVONLINNA ILLUMINATION – Smart City Lighting

Hankkeen aikana luodaan yhdessä yritysten kanssa uusia vetovoimaisia tapahtumia, jotka elävöittävät kaupunkikeskustaa. Näillä tapahtumilla tuetaan paikallisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaa.