PK-yritysten muutoskyvykkyys

01.09.2022 – 30.11.2023

Hyödyt yrityksille

Muutoskyvykkyys-palvelun avulla yritysten johdon ja henkilöstön osaaminen selvitä yllättävistä toimintaympäristön muutoksista paranee. Yrityksiä tuetaan suuntaamaan liiketoimintansa uudelleen huomioiden muun muassa digitalisaation ja vihreän siirtymän liittyvät mahdollisuudet sekä löytämään kansainvälisiä markkina-avauksia uusista kohdemaista. Palvelu on yrityksille maksutonta.

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää tilannekuva viime aikaisten kriisien (korona, Venäjän kaupan tyrehtyminen, energian hinnan nousu jne.) vaikutuksista Etelä-Savon pk-yrityksille sekä järjestää tarpeiden mukaista muutoskyvykkyyskoulutusta ja -valmennusta.
Muutostilanteessa olevat yritykset saavat räätälöityä sparrausapua esimerkiksi liiketoimintamalliensa päivittämisessä, uusien markkina-alueiden ja verkostokumppaneiden löytämisessä, kansainvälistymisessä ja hallitustyön kehittämisessä. Yrityksiä opastetaan myös sopivien rahoitusinstrumenttien kartoituksessa ja hakemusten laatimisessa.

Toimenpiteet

Tilannekuvaselvitys: Laajan yrityskyselyn ja haastatteluiden tuloksena laaditaan selvitys Venäjän kaupan tyrehtymisen, koronan ja energian hinnan nousun vaikutuksista alueen pk-yritysten liiketoimintaan.

Muutostilanteessa olevien yritysten tunnistaminen: Hankkeen avulla tunnistetaan Savonlinnan seudun ja muun Etelä-Savon alueen yritykset, joiden liiketoiminta on merkittävässä murroksessa.

Muutoskyvykkyysvalmennukset: Yrityksille (max. 15 yritystä) järjestetään muutoskyvykkyysvalmennusta tarpeiden mukaisista teemoista.

Muutostilanteessa olevien yritysten auttaminen: Muutostilanteessa olevat yritykset (max. 30), jotka haluavat uudistaa liiketoimintaansa tai kohdentaa myyntiään uusille markkina-alueille, saavat apua liiketoimintamallien päivittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja markkina-alueiden kartoittamisessa.

Tutkimus- ja kehitysrahoituksen kartoittaminen: Yrityksiä autetaan sopivien tutkimus- ja kehitysrahoitusinstrumenttien ja tukien löytämisessä ja hakemusten täyttämisessä.

Kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisen tukeminen: Yrityksiä autetaan uusien markkina-alueiden kartoituksessa, markkinatutkimusten käynnistämisessä ja paikallisten kontaktien luomisessa.

Sopivien innovaatio- ja liiketoimintaverkostojen löytäminen: Yrityksiä autetaan verkostoitumaan. Parhaimmillaan paikalliset, alueelliset ja globaalit ekosysteemit ja klusterit nopeuttavat innovaatioiden tuotteistamista ja liiketoiminnan uudistamista. Erityisesti digitalisaation ja vihreän siirtymät tuomat mahdollisuudet ovat lisänneet ekosysteemimäisen liiketoimintamallin merkitystä.

Yrityksen hallitustyön kehittäminen: Yrityksen hallituksille (max. 15) tarjotaan mahdollisuutta osallistua analyysiin, jonka tuloksena laaditaan lyhyen- ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelma. Tarkoituksena on kehittää yritysten toimintaa, muutoskyvykkyyttä ja toimintaedellytyksiä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Rahoitus

PK-yritysten muutoskyvykkyys on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttajat ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Etelä-Savon Kauppakamari ja Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 597 633 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja hankkeen toteuttajat.

Raija Heimonen

Raija Heimonen

yrityskehittäjä
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 462 7827
raija.heimonen@savonlinna.fi