Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – VAU

01.03.2022 – 30.09.2023

Hyödyt yrityksille

Hankkeen tarjoamien koulutustilaisuuksien ja viestintävalmennuksen avulla yritykset pääsevät kehittämään asiantuntijoiden ohjauksessa omaa viestintä- ja markkinointiosaamistaan. Parantuneella viestintäosaamisella on myönteiset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Yritykset saavat hankkeen avulla osaamista myös palvelumuotoilun menetelmistä ja voivat hyödyntää omaksuttuja prosesseja muissakin yrityksen asiakkuuksiin liittyvissä kehittämiskokonaisuuksissa.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat oppilaitokset kehittävät yhdessä yritysten kanssa toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä. Näin yritykset saavat myös konkreettisia tuotoksia oman yritysviestinnän ja kansainvälistymisen tueksi.

Hankkeen toteuttajat kehittävät yritysten antaman palautteen perusteella yhteistä viestintä- ja markkinointimalliaan, jolloin yritykset saavat tulevaisuudessa entistä paremmin tietoa Savonlinnan seudulla tarjolla olevista hankkeista, koulutuksista ja yrityspalveluista.

Tavoitteet

Viestintä on yksi menestyvän yritystoiminnan edellytyksistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä Savonlinnan alueen yritysten asiakaslähtöistä markkinointi- ja viestintäosaamista. Valmennukseen osallistuvat yritykset oppivat määrittämään oikeat kohdeasiakkaat ja tekemään heille kohdistettua viestintää, jolloin vähäisilläkin resursseilla on mahdollista tehdä tehokasta ja vaikuttavaa markkinointia.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat oppilaitokset vahvistavat yhteistyötä yrityselämän kanssa kehittämällä yhdessä yritysten kanssa niille tarjottavia palveluita. Oppilaitosyhteistyö vahvistaa opiskelijoiden sitoutumista alueen kehittämiseen opiskelujen jälkeen sekä työvoiman pysyvyyttä ja saatavuutta alueella. Yhteistyön tavoitteena on pilotoida monistettavissa oleva toimintamalli.

Hankkeen toteuttajat puolestaan kehittävät palvelumuotoilun menetelmin ja seudun yrityksiä osallistaen yhteistä viestintämallia, jonka tavoitteena on tuoda niiden tarjoamat palvelut entistä paremmin yritysten tietoisuuteen.

Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla vahvistetaan Savonlinnan veto- ja pitovoimaa tarjoamalla yrityksille osaamista, valmennuksia ja koulutuksia liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä aktivoidaan yhteiskehittämistä yritysten, oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä ja tavoitetaan ja verkotetaan alueen yrittäjiä sekä yritysten kehittämisestä vastaavia henkilöitä.

Toimenpiteet

Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeessa järjestetään kaikille avoimia yritystilaisuuksia (tietoiskuja), joiden aihepiirit valitaan kartoittamalla alkuvaiheessa yritysten tarpeita ja toiveita.

Toukokuussa 2022 alkaa valmennuskokonaisuus, joka koostuu työpajoista, kotitehtävistä ja sparrauksista. Aiheina ovat mm. kohderyhmien ja asiakaspolkujen määrittäminen, viestinnän sanoittaminen ja vuosikello. Valmennuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun periaatteita (kohderyhmäoptimointia), jolloin yritykset pystyvät tekemään tehokasta ja vaikuttavaa viestintää pienilläkin resursseilla. Valmennuksen käytyään yrityksillä on toimiva markkinointisuunnitelma sekä valmiudet suunnitella markkinointia ja viestintää toisillekin kohderyhmilleen. Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -yritysvalmennus

Hanketta toteuttavat oppilaitokset kehittävät yhdessä yritysten kanssa toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä. Opiskelijalle yhteistyö tuo aitoja työelämäyhteistyön esimerkkejä ja kehittämistehtäviä. Yrityksille se tuo puolestaan konkreettisia tuotoksia oman yritysviestinnän ja kansainvälistymisen tueksi.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot työstävät ja ottavat käyttöön yhteisen viestintämallin, jonka avulla yrittäjät löytävät helpommin tietoa niiden tarjoamista hankkeista, koulutuksista ja muista yrityspalveluista.

Rahoitus

Hankkeen päätoteuttajana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ammattiopisto Samiedu.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 406 153 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja osatoteuttajat (20 %).

Veera Riikonen

Veera Riikonen

projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 473 7272
veera.riikonen@savonlinna.fi

Niina Lallukka

Niina Lallukka

hankesihteeri
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 479 0696
niina.lallukka@savonlinna.fi