Suoraan sisältöön

Tämä tietosuojaseloste koskee COVID-19 pandemiasta aiheutuneessa poikkeustilanteessa syntynyttä tarvetta käsitellä yksinyrittäjien hakemuksia ja sopimustietoja valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste yksityisyrittäjien kotikunnalle (yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta), kuntaryhmittymille ja kuntien kehittämisyhtiöille.

1. Rekisterinpitäjä

Yksityisyrittäjän yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta, kuntaryhmittymä tai alueella toimiva kehittämisyhtiö erikseen tai yhdessä.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yksityisyrittäjän yrityksen YTJ-rekisterin mukaisen kotikunnan, kuntaryhmittymien tai alueella toimivan kehittämisyhtiön nimeämät yhteyshenkilöt.

3. Rekisterin nimi

Yksityisyrittäjän yrityksen YTJ-rekisterin mukaisen kotikunnan, kuntaryhmittymien tai alueella toimivan kehittämisyhtiön asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Kuntien, kaupunkien ja kehittämisyhtiöiden asiakastyön hoitaminen

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu:

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä sekä sähköisellä hakemuslomakkeella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hakemusten käsittely, sopimuksen laadinta ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Lisäksi työnhakijoiden osalta tallennetaan hetu ja työttömyyttä koskevat tiedot. Alkavien yrittäjien osalta kirjataan syntymäaika ja alkavien yrittäjien palveluita koskevat tiedot. Opiskelijoiden osalta kirjataan syntymäaika ja opiskelua koskevat tiedot. Lisäksi yksinyrittäjiltä kerätään henkilötunnus, YEL-vakuutusnumero, pankkiyhteystieto ja hakemuksen käsittelyn edellyttämät liitteet sekä muut hakemuksen käsittelyn ja sopimuksen solmimisen kannalta olennaiset tiedot.

Tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla (hakulomake) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, lukuun ottamatta käsittelijäkuntaa, joka käsittelee hakemukset ja tekee sopimukset sekä arkistoi käsittelemänsä tiedot lainsäädännön mukaisesti. Yritystietoja voidaan julkaista organisaation tarjoamissa palveluissa (esimerkiksi yrityshakemisto). Yritysasiakas voi itse muokata näkyvyyttään palveluissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille vain siinä määrin kuin on tarpeen.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU / ETA -maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)