Suoraan sisältöön

Tietoa Saimaaklusterin rakentamisesta

 1. Mikä on kehittämisklusteri
 2. Saimaaklusterin valmistelu pähkinänkuoressa
 3. Parempaa palvelua yrityksille
 4. Klusteritoiminnan hyödyt
 5. Klusteriyhteistyöllä vetovoimaa
 6. Kohteena olevat toimialat ja sektorit
 7. Mahdollisia kehittämiskohteita
 8. Avoin ideoiden keruulomake

Klusterin valmisteluhankkeen virallinen hankesivu.

Kerro oma visiosi luovasta Saimaan alueesta

Kiinnostaako klusterin toiminta? Ota rohkeasti yhteyttä:

Pellervo Kokkonen (Savonlinnan Hankekehitys Oy)
P. 044 758 5472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi

Savonlinnan Hankekehitys Oy toteuttaa Saimaaklusterin perustamisen esiselvitystä Etelä-Savon maakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
tukeminen (AKKE) rahoituksella 1.9. 2022-31.3.2023.

SavonlinnanHankekehitys_tsin_RGB

 

Tapahtumat ja uutiset

Aloite Saimaa-klusterista saa vastakaikua

Esiselvityshankkeen neuvottelut Saimaan alueen toimijoiden kanssa ovat hyvässä vauhdissa. Yhteistyöllä uskotaan löydettävän paljon synergiaetuja pk-yrityskentän kehittämiseen. Kehittäjien ja TKI-toimijoiden näkökulmasta klusterista saatava hyöty…

Mikä on kehittämisklusteri?

EU:n innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään yhteistyötä kehittämisklustereiden luomiseksi.

Tavoitteena on, että rakentuva klusterimalli pystyy vastaamaan yrityskentän kehitystarpeisiin ja ohjaa klusteriorganisaatioita kuten koulutusorganisaatioita, TKI-toimijoita, kehittämisyhtiöitä ja viranomaisia kehittämään palvelujaan vastaamaan yritysten tarpeisiin. Uudentyyppinen klusteriajattelu luo pohjaa vakaalle yhteistyölle ja kilpailukyvyn kasvulle sekä linkittää alueen toimijat laajempaan EU-yhteistyöhön.

Klusteroitumisen ytimen luo toimintamalli, joka panostaa kehittyvään ja uudenlaiseen yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. Toiminnassa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietämystä, taitoa ja teknologiaa sekä kehitetään yhdessä puuttuvia osia. Lisäksi luodaan käytänteitä, joilla saadaan tehokkaammin hyödynnettyä julkisen rahoituksen synergiaa. Kehittämisen malleja haetaan arvoketjuista, jotka tuottavat lisäarvoa laajasti koko alueelle.

Saimaaklusterin valmistelu

Kuvaus Saimaan alueen matkailun ja luovien alojen klusteriyhteistyöstä: verkostoituminen, yhteiskehittäminen, promootio ja viestintä sekä yhteiset kärkihankkeet. Vaikutuksina PK-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä alueen ja yritysten kilpailukyvyn paraneminen.

Saimaaklusterin toimintamallin ytimessä on kohtaamisten lisääminen ja tiedon jakaminen toiminnasta. Yhdessä alue voi esiintyä vetovoimaisena matkailijoille, yrityksille, investoreille ja osaavalle työvoimalle. Klusterin palveluja yrityksille ovat erilaiset yrityshautomot ja -kiihdyttämöt, valmennukset ja yhteishankkeet. Koottua uutta osaamista hyödynnetään alueen yhteishankkeissa, jotka tulevat klusterissa mukana olevien yrityssektoreiden kehittymistä.

Kehittämisklusteri

Klusteri tukee yrityksiä yhteiskunnan tukipalvelujen hyödyntämisessä innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena yritykset löytävät uusia markkinoita, kasvumahdollisuuksia, jakelukanavia ja parantavat kilpailukykyään.

Osallistu

Katso mitä ideoita on kehitelty klusterinvalmistelun Miro-taululla (kuva taulusta oikealla).

Kenen pitäisi olla mukana klusterissa? Miten PK-yritysten kasvua klusterin teeman mukaisilla toimialoilla voidaan edistää? Miten matkailun ja luovien alojen yhteistyöhyötyjä voisi kehittää? Mitkä ovat haasteita ja mahdollisuuksia, joihin alueella yhdessä tulisi tarttua?

Heitä ideasi peliin alla olevalla lomakkeella

 

Hyödyt yrityksille

 • Markkinatietoa
 • Näkyvyys uusissa kanavissa ja mahdollisuus osallistua yhteismarkkinointiin
 • Verkostoituminen toisten yritysten kanssa
 • Yrityspalvelut ja alustat käytettävissä
 • Mahdollisuus osallistua projekteihin
 • Klusterin jäsenenä parempi tiedonsaanti

Vaikutus alueella

 • Yritysten lisääntynyt synergia ja uusi liiketoiminta
 • Alueen imagon parantuminen
 • Alueen vetovoima kasvaa
 • Kansainvälisyys

Ideoita kehittämiskohteista

Klusterin toiminnan suutaamisessa kuullaan yritysten tarpeita ja arvioidaan toimintaympäristöä siitä näkökulmasta. Klusterin valmisteluun osallistuvat toimijat määrittelevät toimijat ja klusterisopimuksen kautta siihen sitoutuvat määrittelevät lopulta, mitä lähdetään viemään eteenpäin. Matkailuyritykset voivat hyödyntää vetovoimaa parantavia ja kansainvälisyyttä edistäviä toimenpiteitä, luovien alojen yrityksille avautuu mahdollisuuksia tarjota palveluja osaksi yhteisiä tuotantoja.

Seuraavassa on esimerkinomaisesti nostettu asioita, joista voi tulla osa klusterin toimintaa:

 • Digitaalisten elämysten kehittäminen alueen tarinoita ja luovaa potentiaalia hyödyntämällä, pelillistäminen.
 • Muotoiluosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen yrityksiin
 • Uusien kulttuurielämysten ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen: asukkaat, osa-aikaiset asukkaat, matkailijat, vierailijat.
 • Saimaa Ilmiön kokoamien uutta luovien hankkeiden käynnistäminen & edistäminen.
 • Eri alojen ja sektoreiden toimijoiden ”törmäyttäminen” ja yhteistoimintahyötyjen synnyttäminen.
 • Mediatuotannon edistäminen uutena liiketoimintana ja toiminnan näkyväksi tekemiseksi.
 • Luovien alojen toimintaympäristöjen kehittäminen.

Kohteena olevat toimialat ja sektorit

Esimerkkejä sektoreista ja toimialoista, jotka voivat osallistua toimintaan:

 • Luovat alat: Muotoilu, peliteollisuus, taidekäsityö, viestintä, media, muotoiluun ja kulttuuriperintöön perustuva valmistava teollisuus sekä niihin liittyvä kauppa
 • Esittävät taiteet: Musiikki, kuvataiteet, teatteri, sirkus elinkeinona ja ammattina
 • Elämys- ja tapahtumatuotanto ja matkailutoimiala.
 • Hyvinvointipalvelut ja niihin liittyvä kauppa sekä valmistava teollisuus.
 • Kulttuuriperintöala: Museot ja muut muistiorganisaatiot

Osana klusterin valmistelua päätetään, mille näistä sektoreista kehittämistoimintaa ja palveluja kohdennetaan. Klusterin tehtävänä on auttaa Saimaan alueen pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kehittämään uutta liiketoimintaa.

Mukaan tulevat toimijat voivat olla start-up- tai kasvuyrityksiä, yritysten toimintaympäristöä kehittäviä toimijoita tai yrityksille palveluja tarjoavia tahoja.

Klusteriyhteistyöllä vetovoimaa

Klusterin tarkoitus on kehittää Saimaan alueen vetovoimaa vahvistamalla matkailua. Matkailun kehittämisessä luovien alojen tuottamat sisällöt ja niihin liittyvät tapahtumat ovat avainasemassa. Luovat alat ja matkailu tukevat toisiaan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, kun kuluttajat hakevat elämyspalveluja.

 • Matkailun ja luovien alojen klusteri Saimaalla on elämysten tarjoamiseen suuntautuneen liiketoiminnan ja toimijoiden yhteenliittymä.
 • Klusteri edistää yhteistyötä, osaamisen siirtoa, kansainvälistymistä ja alan toimijoiden toimintaedellytyksiä.
 • Yhdessä klusterin toimijat kehittävät innovaatioympäristöä, joka mahdollistaa luovia kohtaamisia ja houkuttelee toimijoita mukaan matalan kynnyksen palveluilla.
 • Klusteri rakentaa uusia siltoja alueen ulkopuolella oleviin tekijöihin ja osaajiin, jotka näkevät Saimaan alueella potentiaalia ja haluavat toimia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kerro oma visiosi luovasta Saimaan alueesta