Matkailun ja luovien alojen kehittämisklusteri

Creative Saimaa -jäsenet 3/2023

SAIMAAKLUSTERIN VALMISTELU

Nyt on mahdollista ilmoittautua pilottijäseneksi!

Klusterin konkreettinen kokoaminen on nyt alkanut. Rohkeimmat voivat nyt ilmoittautua jäseniksi. Klusteri käynnistyy virallisesti huhtikuun alussa.

Klusterivalmistelua on tehty Creative Saimaa klusterivalmistelu -hankkeella. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämiseen tarkoitetusta vuoden 2021 maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA 2021).

QR-koodista pääset suoraan ilmoittautumaan.

TAI lue lisää jäsenyydestä täältä.

Tapahtumat ja uutiset

Miten klusteri toimii?

Klusteriverkoston toiminta käynnistetään vuoden 2023 aikana. Verkosto toimii jäsenten yhdyssiteenä. Jäsenet voivat tiedottaa tapahtumista ja palveluista toisilleen ja hakea kumppaneita.

 1. Oma ryhmä Linkedinissä – toistaiseksi jäsenten välinen viestintä tapahtuu Creative Saimaa -ryhmässä. Jäsenorganisaation edustajan voit pyytää pääsyä ryhmän jäseneksi.
 2. Tapahtumat mahdollistavat kohtaamisia ja uusien ideoiden kehittelyä. Saimaan alueen toimijoita kokoavat matkailuyritysten Saimaa Aketemia huhtikuussa sekä S-Creatives Festival Savonlinnassa kesäkuussa. Näistä tiedotetaan jäsenille.
 3. Klusterin toiminnan koeponnistuksena toimii Lake Saimaa European Region of Gastronomy. Tähtäämme hyvän kulttuuri ja ruokavuoden 2024 luomiseen kohtaamisten merkeissä. Taste Saimaa-toimintaan osallistuvat ovat tervetulleita Creative Saimaa-klusterin jäseniksi ja jatkamaan yhteistyötä ERG-vuoden jälkeen.

HYÖDYT YRITYKSILLE

 • Markkinatietoa
 • Näkyvyys uusissa kanavissa ja mahdollisuus osallistua yhteismarkkinointiin
 • Verkostoituminen toisten yritysten kanssa
 • Yrityspalvelut ja alustat käytettävissä
 • Mahdollisuus osallistua projekteihin
 • Klusterin jäsenenä parempi tiedonsaanti

VAIKUTUS ALUEELLA

 • Yritysten lisääntynyt synergia ja uusi liiketoiminta
 • Alueen imagon parantuminen
 • Alueen vetovoima kasvaa
 • Kansainvälisyys

Mikä on kehittämisklusteri?

EU:n innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään yhteistyötä kehittämisklustereiden luomiseksi.

Tavoitteena on, että rakentuva klusterimalli pystyy vastaamaan yrityskentän kehitystarpeisiin ja ohjaa klusteriorganisaatioita kuten koulutusorganisaatioita, TKI-toimijoita, kehittämisyhtiöitä ja viranomaisia kehittämään palvelujaan vastaamaan yritysten tarpeisiin. Uudentyyppinen klusteriajattelu luo pohjaa vakaalle yhteistyölle ja kilpailukyvyn kasvulle sekä linkittää alueen toimijat laajempaan EU-yhteistyöhön.

Klusteroitumisen ytimen luo toimintamalli, joka panostaa kehittyvään ja uudenlaiseen yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. Toiminnassa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietämystä, taitoa ja teknologiaa sekä kehitetään yhdessä puuttuvia osia. Lisäksi luodaan käytänteitä, joilla saadaan tehokkaammin hyödynnettyä julkisen rahoituksen synergiaa. Kehittämisen malleja haetaan arvoketjuista, jotka tuottavat lisäarvoa laajasti koko alueelle.

Ideoita kehittämiskohteista

Klusterin toiminnan suutaamisessa kuullaan yritysten tarpeita ja arvioidaan toimintaympäristöä siitä näkökulmasta. Klusterin valmisteluun osallistuvat toimijat määrittelevät toimijat ja klusterisopimuksen kautta siihen sitoutuvat määrittelevät lopulta, mitä lähdetään viemään eteenpäin. Matkailuyritykset voivat hyödyntää vetovoimaa parantavia ja kansainvälisyyttä edistäviä toimenpiteitä, luovien alojen yrityksille avautuu mahdollisuuksia tarjota palveluja osaksi yhteisiä tuotantoja.

Seuraavassa on esimerkinomaisesti nostettu asioita, joista voi tulla osa klusterin toimintaa:

 • Digitaalisten elämysten kehittäminen alueen tarinoita ja luovaa potentiaalia hyödyntämällä, pelillistäminen.
 • Muotoiluosaamisen kehittäminen ja jalkauttaminen yrityksiin
 • Uusien kulttuurielämysten ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen: asukkaat, osa-aikaiset asukkaat, matkailijat, vierailijat.
 • Saimaa Ilmiön kokoamien uutta luovien hankkeiden käynnistäminen & edistäminen.
 • Eri alojen ja sektoreiden toimijoiden ”törmäyttäminen” ja yhteistoimintahyötyjen synnyttäminen.
 • Mediatuotannon edistäminen uutena liiketoimintana ja toiminnan näkyväksi tekemiseksi.
 • Luovien alojen toimintaympäristöjen kehittäminen.

Kehittämisklusteri

Klusteri auttaa yrityksiä hyödyntämään julkisen sektorin järjestämiä tukipalveluja innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Innovaatiotoiminnan tuloksena yritykset löytävät uusia markkinoita, kasvumahdollisuuksia, jakelukanavia ja parantavat kilpailukykyään.

Kohteena olevat toimialat ja sektorit

Esimerkkejä sektoreista ja toimialoista, jotka voivat osallistua toimintaan:

 • Luovat alat: Muotoilu, peliteollisuus, taidekäsityö, viestintä, media, muotoiluun ja kulttuuriperintöön perustuva valmistava teollisuus sekä niihin liittyvä kauppa
 • Esittävät taiteet: Musiikki, kuvataiteet, teatteri, sirkus elinkeinona ja ammattina
 • Elämys- ja tapahtumatuotanto ja matkailutoimiala.
 • Hyvinvointipalvelut ja niihin liittyvä kauppa sekä valmistava teollisuus.
 • Kulttuuriperintöala: Museot ja muut muistiorganisaatiot

Osana klusterin valmistelua päätetään, mille näistä sektoreista kehittämistoimintaa ja palveluja kohdennetaan. Klusterin tehtävänä on auttaa Saimaan alueen pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kehittämään uutta liiketoimintaa.

Mukaan tulevat toimijat voivat olla start-up- tai kasvuyrityksiä, yritysten toimintaympäristöä kehittäviä toimijoita tai yrityksille palveluja tarjoavia tahoja.

Klusteriyhteistyöllä vetovoimaa

Klusterin tarkoitus on kehittää Saimaan alueen vetovoimaa vahvistamalla matkailua. Matkailun kehittämisessä luovien alojen tuottamat sisällöt ja niihin liittyvät tapahtumat ovat avainasemassa. Luovat alat ja matkailu tukevat toisiaan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, kun kuluttajat hakevat elämyspalveluja.

 • Matkailun ja luovien alojen klusteri Saimaalla on elämysten tarjoamiseen suuntautuneen liiketoiminnan ja toimijoiden yhteenliittymä.
 • Klusteri edistää yhteistyötä, osaamisen siirtoa, kansainvälistymistä ja alan toimijoiden toimintaedellytyksiä.
 • Yhdessä klusterin toimijat kehittävät innovaatioympäristöä, joka mahdollistaa luovia kohtaamisia ja houkuttelee toimijoita mukaan matalan kynnyksen palveluilla.
 • Klusteri rakentaa uusia siltoja alueen ulkopuolella oleviin tekijöihin ja osaajiin, jotka näkevät Saimaan alueella potentiaalia ja haluavat toimia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.