Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Valtioneuvosto on torstaina 10.2. antanut eduskunnan käsiteltäväksi lakiehdotuksen koskien yritysten kustannustukea ja sulkemiskorvausta. Tavoite on että laki olisi voimassa 1.3.2022.

Tässä yhteydessä on päätetty kahdesta eri tukielementistä, sulkemiskorvauksesta sekä kustannustuen kuudennesta kierroksesta. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022 ja kustannustuen tukikausi 1.12.2021-28.2.2022. Molempia tukia haetaan Valtiokonttorista.

Tuen hakemisen aikatauluista tiedotetaan tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta lainvalmistelun ja eduskunnan käsittelyn edetessä.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Suurten yritysten osalta on käynnissä erillinen valmistelu. Isojen yritysten tuki vaatii EU-notifioinnin. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella.

Kustannustuen omavastuu laskee 30 prosentista 25 prosenttiin

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta.

Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet vuodelta 2019, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä.

Tukien suuruudet vastaisivat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määriteltäisiin uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat poiketa aiemmista. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa viimeistään 1.11.2021 alkaen.

Kustannustuen vertailukauden liikevaihto määritellään seuraavasti:

  • a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän joulukuuta 2019 ja 29 päivän helmikuuta 2020 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallinnolle kuukausittain tai yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia Verohallinnolle;
  • b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle neljännesvuosittain;
  • c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain;
  • d) yrityksen liikevaihto marraskuussa 2021, yrityksen tekemän arvonlisäveroilmoituksen mukaan tai sen puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan, jos yritys on perustettu siihen a − c alakohdan nojalla sovellettavan arvonlisäverojen ilmoituskauden alussa tai sen jälkeen;
  • Saadakseen kustannustukea on yrityksen pitänyt olla perustettu niin, että sille voidaan laskea jokin laissa tarkoitettu vertailukausi. Tämä tarkoittaa, että yrityksen olisi tullut aloittaa toimintansa viimeistään 1.11.2021.

Valmistelussa on pyritty tarkasti rajaamaan tuki pandemian rajoitustoimista kärsineille elinkeinonharjoittajille, kuten matkailu- tai ravintola-alalle. Esitykseen sisältyy kuitenkin seuraava ehdotus: ’’ Vaikka yritys ei ole toiminut liitteessä luetelluilla toimialoilla, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt yritykseen kohdistuneesta, COVID-19-pandemian hallintaan liittyvässä säädöksessä säädetystä tai viranomaisen määräyksessä määrätystä, 1 momentissa tarkoitettuun tukikauteen ajoittuneesta rajoituksesta ja että kyseisen tukikauden liikevaihto on laskenut yli 25 prosenttia vertailukauden liikevaihdosta.’’

Lisätietoja ja usein kysytyt kysymykset: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta

Mikäli sinulla on kysymyksiä kustannustuen tai sulkemiskorvauksen tämän hetkisestä valmistelutilanteesta, ole rohkeasti yhteydessä Savonlinnan elinkeinopalveluihin.