Suoraan sisältöön

Hankkeen kesto: 1.1.2018 - 30.6.2020

Kohderyhmä: Savonlinnan seudun pk-yritykset

Avainsanat: kansainvälistyminen, koulutus, puuteollisuus, teknologia, teollinen ekosysteemi

Hyödyt yrityksille

Hanke antaa valmiudet ja rohkaisee Savonlinnalaisia yrityksiä laajentamaan liiketoimiaan kansainvälisille markkinoille. Hanke järjestää tarvittavia koulutuksia yrityksille, auttaa yrityksiä löytämään oikeat kanavat Suomessa sekä kohdemaissa ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua kansainvälisille teollisuusmessuille. Tavoitteena luoda täydet valmiudet ja vakaa pohja viennin aloittamiselle tai kehittämiselle.

Tavoitteet

  • PK-sektorin myynnin volyymin lisääminen ja kansainvälistyminen, uusien markkinakanavien löytäminen ja uusiin arvoketjuihin pääsy
  • Uusien teollisten investointien käynnistyminen joko paikallisten yritysten tai paikkakunnalle etabloituvien yritysten toimesta
  • Kansainvälisen kaupan ammattilaisten määrän lisääminen paikallisissa Pk-yrityksissä
  • Hankkeella tuetaan myös Savonlinnan Biotuotekeskuksen innovaatioiden kaupallistamista ja haetaan uusia kumppanuuksia Biotuotekeskukselle

Toimenpiteet

Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke tarjoaa Savonlinnalaisille pk-yrityksille kohdistettuja asiantuntijapalveluita sekä järjestää toteuttamisvuosina kansainväliseen kauppaan liittyvää valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on antaa tarvittavat kansainvälisen kaupan valmiudet ja vahvistaa siten Savonlinnalaisten yritysten vientiosaamista. Valmennukset räätälöidään yrityksiltä saadun palautteen perusteella, jonka avulla saavutetaan suurin hyöty yrityksille.

Hanke osallistuu myös Hannoverin kansainvälisille teollisuusmessuille ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua messuille yhteisosaston kautta sekä päästä näkemään täten tulevaisuuden trendejä joita sitten voi soveltaa omaan yritystoimintaa.

Rahoitus

Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke on maakunnallinen hanke, jonka toteuttaa Savonlinnan Hankekehitys Oy

Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 520 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (60 %) ja hankkeen toteuttaja Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Savonlinnan kaupunki.

Teollisen Ekosysteemin vuosikatsaus

Teollisen Ekosysteemin vuosikatsaus 2019

Tulokset

Hankkeeseen valikoitui alussa yli 30 teknologiayritystä joista 20-25 kanssa jatkettiin kv-hankkeiden kehittämistoimenpiteitä, kuten erilaisia koulutuksia sopimusjuridiikasta, kansainvälisen kaupan asiakirjoista jne. Samalla panostettiin markkinointiin Savonlinnan mahdollisuuksista kotimaisille sekä ulkomaisille teollisille investoijille.

Biotuotekeskuksen osalta hanke on ollut vahvasti mukana CO2 talteenoton (pohjana XAMK:n patentti) kaupallistamisessa. Samalla aloitettu neuvottelut monikansallisen yrityksen kanssa ko. XAMK:n patentin
lisensioimiseksi maailmanlaajuisesti heidän prosesseihinsa.

Myynnin volyymin kasvuksi hankkeen toimenpiteillä estimoidaan 10-15 M€ ja uusia työpaikkoja 15-20 kolmen seuraavan vuoden aikana.

Hankkeen aikana saatiin myös päätökseen kaksi ELY-kehittämistukihakemusta ja kolme oli hankkeen päättyessä odottamassa päätöstä/eteenpäin menoa. Uusia työpaikkoja syntyi hankkeen aikana viisi ja hanketyö edesauttoi oppisopimustyösuhteita yli 50 ammattikoululaiselle eri alan paikallisiin yrityksiin.

Jarmo Häkkinen
vs. elinkeinojohtaja
Savonlinnan elinkeinopalvelut

Linda Pihlajaniemi
projektikoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy